Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych) i polityka plików cookies „LAMMI-FUNDAMENT ” Sp. z o.o.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pomocą strony internetowej jest
„Lammi-Fundament” Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Przybylaka 16, adres korespondencyjny
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Przbylaka 16, adres poczty elektronicznej: www.lammifundament.pl, zarejestrowana pod
numerem NIP: 7010555051, REGON: 363861028, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000604282, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. S T.Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego – zwana dalej „Administratorem”
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
przez Klienta Spółki.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
• zawarcie i realizacja Umowy ;
• marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Spółki:
• W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (np.
przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
• W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
• Instytucje Państwowe upoważnione z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów dokonujących zakupu towaru w Spółce: imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do korespondencji /prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy). W wypadku Klientów nie będących kontrahentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji
Umowy Sprzedaży.
2.6. Firma zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies,
czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej
operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu
lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące
do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności
mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki plików cookie
znajdują się w dokumencie: Polityka Plików Cookie.
3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
3.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
3.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub
do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
3.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki
prywatności oraz na e-mail: iod@lammifundament.pl.
4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator firmy „LAMMI-FUNDAMENT” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego
użytkownika serwisu należącego do firm Grupy obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki
Prywatności, Admainistaror będzie informować na stronach serwisu.
5. DODATKOWE INFORMACJE
5.1. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z ADO, poczta e-mail: iod@lammifundament.pl
5.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych
do zawarcia i realizacji Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub ewentualne roszczenia mogące powstać po jej realizacji.
5.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.5. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
• Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
• Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
• Certyfikat SSL.
POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Czym są pliki Cookie:
Ciasteczka (formalnie HTTP Cookie) są to fragmenty tekstu, który jest przechowywany na urządzeniach elektronicznych,
m.in na komputerze, smartfonie czyli urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki Cookie zawierają
nazwę strony z której pochodzą, czas jego istnienia oraz unikalny numer, za pomocą którego strona jest
identyfikowalna.
1 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu firmy „LAMMI-FUNDAMENT”, z siedzibą pod adresem ul. Przybylaka 16,
41-300 Dąbrowa Górnicza, adres e-mail: iod@lammifundament.pl.
4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod
stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań i
potrzeb.
5 W ramach Serwisu www.lammifundament.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjny – jest plikiem tymczasowym i przechowuje czas wizyty, identyfikator strony. Plik ten jest przechowywany
na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony, wylogowania się lub opuszczenia
przeglądarki internetowej.
b) stałe – pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików Cookies albo do czasu usunięcia ich przez Użytkownika końcowego.
6 W ramach Serwisu www.lammifundament.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8 Operator Serwisu informuje, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować, że niektóre usługi
oferowane w ramach naszego serwisu będą niedostępne lub dostęp do nich będzie utrudniony. Nie powoduje to
jednak utrudnienia w możliwości czytania, przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej
www.lammifundament, z wyjątkiem tych treści, do których dostęp wymaga logowania.
9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego www.lammifundament.
pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców
oraz partnerów, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
10 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociaasteczkach.pl lub w
sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
11 Informacje na temat wyłączenia plików cookie można znaleźć w przeglądarkach:
• Przeglądarka Opera
• Przeglądarka Firefox
• Przeglądarka Chrome
• Przeglądarka Internet Explorer
• Przeglądarka Safari